Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Sklepu internetowego AmiraShop (www.amirashop.pl) obowiązujący do 1 lipca 2019 r.

1. Postanowienia ogólne

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Sklep internetowy AmiraShop.pl, którego właścicielem jest Amparo Miranda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gairaca s.r.o. siedzibą w 74253 Kunin 348, NIP: CZ04728190, telefon +420604642361, prowadząca sprzedaż kosmetyków, za pośrednictwem Internetu, poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: https://www.AmiraShop.pl oraz świadczenia usług bezpłatnych.

b. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

c. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.AmiraShop.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

d. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce np. Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

e. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

f. Klient składając zamówienie przez Internet w sklepie www.AmiraShop.pl, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i Polityką Prywatności. Nieznajomość regulaminu i Polityki Prywatności, nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nich zasad i postanowień.

g. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.AmiraShop.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

h. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

2. Dane Klienta

a. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.

b. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostały zapisane Polityce Prywatności.

4. Ceny Opłaty za dostarczenie towaru (koszty dostawy), opłaty za zwrot towaru w przypadku odstąpienia od umowy, opłaty za dostarczenie towaru w przypadku złożenia reklamacji i inne koszty ponoszone przez Klienta.

a. Wszystkie ceny podane na stronie www.AmiraShop.pl są podawane z złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.

b. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar.

c. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

d. Koszty dostawy są podawane w złotych polskich (wartości brutto). Klient składając zamówienie informowany jest oaktualnej wysokości kosztów dostawy w zależności od formy dostawy.

e. Koszty dostawy podane są w treści formularza zamówienia. Koszty dostawy mogą być różne w zależności od formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

f. Klient składając zamówienie, zobowiązany jest pokryć koszty dostawy.

g. Opłaty za zwrot towaru (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) -w przypadku odstąpienia od umowy - pokrywa Klient.

h. jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy - w przypadku odstąpienia od umowy, inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

i. Opłaty za dostarczenie towaru - w przypadku złożenia reklamacji - pokrywa Sprzedający do wysokości najniższej opłaty pobieranej za dostarczenie towaru oferowanego przez Sprzedającego.

j. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

k. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Zakupy

a. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie https://www.AmiraShop.pl.

b. Dodanie produktu do koszyka, naciśnięcie przycisku „Potwierdź Zakup" oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

c. Umowę uważa się za zawartą, gdy Sprzedający niezwłocznie potwierdzi za pomocą e-maila otrzymane zamówienie Klienta, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

d. Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sprzedającego lub poprzez płatność przy odbiorze.

Obowiązują dwa rodzaje płatności za zamówione towary:
1) Płatność przed wysyłką [przedpłata] - płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez Sprzedającego, a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, za pośrednictwem tradycyjnego przelewu, a w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia,
2) Płatność przy odbiorze [Za pobraniem]- płatność uiszczana jest przy odbiorze towaru kurierowi.
Jeżeli wybrali Państwo formę zapłaty przelewem podajemy dane do przelewu na nasze konto:

Gairaca s.r.o., 74253 Kunin 348, Czechy
Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A. : 51105010701000009031916738

TYTUŁ PRZELEWU :
zamówienie nr ....

e. Sprzedający informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail.

6. Dostawa

a. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski lub krajów Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD.

b. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 2 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Do dni roboczych nie są wliczane święta i dni ustawowo wolne od pracy.

c. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

d. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki.

7. Wymiana towaru/zwrot POBIERZ FORMULARZ -> KLIK

a. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu.
Aby wymienić towar zakupiony w AmiraShop.pl należy złożyć nowe zamówienie w sklepie na odpowiedni produkt, a przy wyborze płatności zaznaczyć "Wymiana" [Płatność przed wysyłką] oraz wybrać sposób zapłaty [Przelew, PayPal]. W komentarzu do zamówienia należy wpisać numer ID poprzedniego zamówienia. W ten sposób odpowiedni produkt zostanie zarezerwowany. Następnym krokiem jest odesłanie na adres sklepu produktu na wymianę, wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany.

b. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego i wypełnienia formularza wymiany/zwrotu towaru.

c. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Klient. Opłata za wysłanie towaru na wymianę wynosi 11,00 zł i może być uiszczona przelewem lub zawarta być w kwocie pobrania.

d. Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu.

e. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu, bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.

f. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie, w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

g. Wszelkie towary dodawane jako prezent do zamówień, nie podlegają wymianie.

h. Wymiany wysłane na inny adres niż FROGMAN s.r.o./Posta bez hranic, ID 4174, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400, nie będą rozpatrywane.

8. Odstąpienie od umowy - POBIERZ FORMULARZ -> KLIK

a. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z późniejszymi zmianami), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu (objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu.

b. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać oświadczenie o swojej decyzji np. mailem na adres: info@amirashop.pl

c. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

d. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta. Zwrot pieniędzy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, może być przekazany na saldo Klienta, po otrzymaniu towaru przez Sklep lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Środki te będą mogły być wykorzystane przy następnych zakupach. Jeśli Klient życzy sobie wypłacenia pieniędzy, zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji mailowo na adres: info@amirashop.pl lub złożyć takie oświadczenie na formularzu.

e. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

f. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

g. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

h. Zwroty wysłane na inny adres niż FROGMAN s.r.o. / Posta bez hranic, ID 4174, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400, nie będą rozpatrywane.

9. Reklamacje POBIERZ FORMULARZ -> KLIK

a. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań (niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta- wymienić produktu na wolny od wad lub wady usunąć), Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (zwrot pieniędzy).

b. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

c. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.

d. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji.

e. Klient składa reklamację mailem na adres: info@amirashop.pl. Podając: - informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, - rodzaj i datę wystąpienia wady/niezgodności, - żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową, - dane kontaktowe składającego reklamację.

f. Reklamacje wysłane na inny adres niż FROGMAN s.r.o. / Posta bez hranic, ID 4174, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400, nie będą rozpatrywane.

10. Prawo autorskie

a. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.AmiraShop.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli wzorów przemysłowych tychże wyrobów.

b. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający tj. Amparo Miranda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gairaca s.r.o., zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2017.880 ze zm.) jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

11. Postanowienia końcowe

a. Wszelkie informacje na temat towaru w ofercie Sprzedającego są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną wobec tych Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem planowanych zamian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

c. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca - konsument.

Preferencje dotyczące prywatności
Używamy plików cookie, aby usprawnić odwiedzanie tej witryny, analizować jej wydajność i zbierać dane o jej użytkowaniu. W tym celu możemy korzystać z narzędzi i usług stron trzecich, a zebrane dane mogą być przekazywane partnerom w UE, USA lub innych krajach. Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie. Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje lub dostosować swoje preferencje.

Oświadczenie o prywatności

Pokaż szczegóły
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się